CYPEL CZERNIAKOWSKI

 

Celem projektu jest:

  • rewitalizacja, aktywizacja i uatrakcyjnienie cennego krajobrazowo, historycznie, urbanistycznie fragmentu miasta
  • ewolucyjne traktowanie przestrzeni cypla oraz radykalne działania przestrzenne na obszarze buforowym, to jest pomiędzy basenie portowym i kanałem, a ważną dla Warszawy arteria komunikacyjną – ulicą Czerniakowską.

Naszą intencją jest zachowanie parkowego, zielonego, „bionicznego” charakteru cypla oraz wytworzenie istotnej tkanki miejskiej, adekwatnej do rangi ulicy Czerniakowskiej w zachodniej części projektowanego obszaru. Podstawowym elementem kompozycyjnym całego kompleksu budynków  jest ściana akustyczna, od strony ulicy Czerniakowskiej. Poza funkcją tłumienia i odbijania hałasu komunikacji kołowej, ściana ma za zadanie stać się ramą, granicą, homogeniczną skórą definiującą ciągłą pierzeję kompleksu budynków. W intencji projektantów ma przywodzić skojarzenia marynistyczne (forma żagla wypchniętego wiatrem), dawać wrażenie lekkości i dynamizmu. Budynki za ścianą są kształtowane w sposób umożliwiający wytworzenie wyjątkowych wnętrz urbanistycznych ciekawych przestrzeni rekreacji na świeżym powietrzu. Bardzo wyjątkowy fragment całego założenia stanowi budynek „podwieszony” pod mostem. Jest on flankowany zarówno od strony ulicy Czerniakowskiej, jak i od strony cypla, placami publicznymi, powiązanymi ze ścieżkami rowerowymi.

Istotnym miejscem dla Cypla Czerniakowskiego, jest chroniony obszar Osi Stanisławowskiej. Na tym terenie przerywamy ciągłą zabudowę ulicy Czerniakowskiej i wywijamy elewację akustyczną do wewnątrz, aby pomiędzy budynkami zorganizować plac miejski, będący uhonorowaniem wielkiego założenia urbanistycznego i jednocześnie „bramą do Cypla”. Wprowadza on nas na teren cypla i portu systemem wzdłużnych fontann, symbolicznym przedłużeniem Kanału Piaseczyńskiego w stronę zakola Wisły. Pomiędzy ciągiem fontann a mariną – szeroka promenada – łącząca wszystkie najważniejsze elementy, dająca także możliwość zejścia miejskimi schodami niemalże do samej wody. Dla terenu placu zaprojektowano specjalnie zindywidualizowane elementy drobnej architektury, współgrające materiałowo, kolorystycznie i formalnie ze ścianą akustyczną. Projekt zakłada możliwość przebudowy i nadbudowy oraz rewitalizacji istniejących zabudowań na cyplu. Za zasadne i ważne dla kultywowania ciągłości kulturowej i historycznej na tym obszarze uznajemy odtworzenie kąpieliska na świeżym powietrzu.

U szczytu cypla, nieopodal pomnika sapera, proponujemy usytuowanie punktu widokowego, umożliwiającego obserwację w wysokości – praskiego brzegu, Stadionu Narodowego oraz terenu cypla. Podstawowy wjazd na teren cypla stanowi przebudowana i unowocześniona ulica Zaruskiego. Uporządkowana roślinność, w szczególności w rejonie nabrzeży, ma uczytelnić walory przestrzenne i krajobrazowe oraz wpłynąć na doświetlenie rejonu pieszej promenady i miejsc dla wędkarzy. Nadrzędnym celem na obszarze cypla są działania ewolucyjne i adaptacyjne, polegające na utrzymaniu obiektów kubaturowych jako drobnych struktur zatopionych w bujnej, pielęgnowanej roślinności.

Cały teren cypla jest przestrzenią „demokratyczną”, przyjazną osobom niepełnosprawnym, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową. Projektowany system ramp i pochylni jest uzupełniony, w miejscach pozbawionych odpowiedniej ilości terenu, windami i platformami przyschodowymi.

 

OPINIA JURY

Praca doceniona została za odważną propozycję stworzenia „ściany akustycznej” wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, zapewniającej wyizolowanie przestrzeni przeznaczonej na rekreację i wypoczynek oraz właściwy dla specyfiki miejsca dobór formy architektonicznej proponowanej zabudowy. Praca pozwala na zorganizowanie atrakcyjnych przestrzeni otwartych, umożliwiających różnorodne sposoby jej wykorzystania , w tym na imprezy o charakterze masowym. Trafnie wskazano na możliwość wykorzystania kubatury pod mostem. Walorem pracy jest również uszanowanie istniejącej zabudowy terenu z jednoczesnym wskazaniem możliwości rozwoju, związanych z nią funkcji sportowo-rekreacyjnych. Zwycięska praca we właściwy, zdaniem sądu konkursowego, sposób wydobywa Oś Stanisławowską.

Obszar opracowania: 380000m2

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Status: konkurs

Osiągnięcie: I miejsce

Lokalizacja: Warszawa

Rok: 2010

 

Autorzy:
Tomasz Olszewski
Agata Żołnowska
Magdalena Olszewska
Maria Jabłońska


Podobne Projekty