NABRZEŻE WARTY W CZERWONAKU

 

Akwen Marina to miejsce szczególne. Istniejący basen portowy oraz najbliższe otoczenie i aktualna oferta rekreacyjna są ledwie zapowiedzią tego, jak różnorodny i rozbudowany program funkcjonalno-przestrzenny można tu zrealizować w przyszłości. Dużą wartością terenu jest jego lokalizacja, powiązania krajobrazowe i potencjalne powiązania komunikacyjne.Charakterystyczne dla tego obszaru są kępy drzewostanu,który po przeprowadzeniu prac waloryzacyjnych i pielęgnacyjnych będzie mógł stać się integralnym elementem nowo tworzonego układu urbanistycznego.Ponadto w osiach wschód-zachód teren opracowania przecinają dwa cieki wodne, stanowiące niewątpliwe urozmaicenie rzeźby terenu.

 

Niezależnie od etapu zainwestowania terenu należy utrzymać otwarty,krajobrazowy, nieformalny charakter przestrzeni –  demokratyczne, wielofunkcyjne połączenie lasku miejskiego i parku krajobrazowego. Propozycja projektowa, ze względu na swoją modułową budowę umożliwia na każdym etapie adaptacje, wynikające z niemożliwych do zdiagnozowania dziś potrzeb lub potencjałów rozwijających się okolicznych terenów. Możliwość dzielenia prac na mniejsze zadania inwestycyjne w każdym momencie pozwoli na uzyskanie wartościowej, bogatej programowo oferty, docelowo o charakterze ponadlokalnym. Etapowanie prac oraz stopniowe wypełniania „oczek siatki funkcjonalnej” zaplanowano w czterech fazach projektowych.

Wartostrada: projektowany teren stanie się w przyszłości ważnym punktem węzłowym umożliwiającym powiązanie funkcjonalne północ-południe, wzdłuż Warty ale także,poprzez projektowaną kładkę pieszo-rowerową powiązanie Czerwonaka z lewobrzeżnym Umaltowem. Proponowany przez nas ciąg pieszo-jezdny w osi północ południe posiada dogodne powiązanie z rampą wjazdową na kładkę.

Podstawowy „kręgosłup” komunikacyjny północ-południe został zaprojektowany jako ciąg z warunkowym dopuszczeniem ruchu kołowego. Umożliwia to dogodny dojazdu do przestrzeni imprez masowych, wraz z komunikacją na zasadzie pętli objazdowej. Ten główny ciąg komunikacyjny od strony południowej umożliwia rozjazd w kierunku wschodnim pod nasypem kolejowym lub dalej na południe w kierunku Koziegłów.

Od strony wschodniej przewiduje się możliwość powiązania funkcjonalnego z Gminnym Ośrodkiem Kultury SOKÓŁ.

Zaprojektowano kilka zróżnicowanych węzłów zaplecza sanitarnego oraz obiekt o funkcji publicznych szatni, przebieralni, sanitariatów i pryszniców przy parkingu północnym.Na późniejszych etapach rozwoju zostało zaplanowane wprowadzenie pawilonu z zielonym tarasem widokowym na palach w rejonie centralnym plaży rekreacyjnej.

Ze względu na okazjonalny charakter wydarzeń, w rejonie placu imprez masowych zakłada się pozostawienie sanitariatów w formie mobilnych kontenerów/toalet przenośnych. Teren na imprezy masowe został wybrany tak, by możliwe było ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu. Wyeksponowanie walorów cieków wodnych – liczne,precyzyjnie rozmieszczone drewniane kładki nad ciekiem północnym wraz z wieżą widokową umożliwiają ciekawą interakcję z tą naturalną atrakcją. Ciek południowy jest naturalną południową granicą przestrzeni imprez masowych. Projektowany mostek krajobrazowy ponad ciekiem południowym w rejonie ujścia do Warty.

Cały teren opracowania zapewnia przyjazną przestrzeń do aktywnego wypoczynku i rekreacji dla różnorodnych grup odbiorców. Ten teren będzie atrakcyjny dla rodzin z dziećmi,amatorów rekreacji wodnej, sportowców amatorów i profesjonalistów, ludzi szukających ekoedukacji, rowerzystów, wędkarzy, turystyki kamperowej i namiotowej,osób jeżdżących konno.

Szczególnymi walorami projektu są:

  • w pełni funkcjonalna marina wraz z wieżą widokową;
  • rozbudowany plac zabaw wraz z pobliską ścianką wspinaczkową w rejonie pomiędzy plażą centralną, a kładką pieszo-jezdną;
  • plac sportów miejskich z bogatym programem siłowni terenowej, siłowni kalistenicznej, dekiem do tańców,medytacji i sztuk walki, muscle beach, strefa aerobiku, streching zone, oraz mikro parkour park;
  • oświetlone i wyposażone w niewielkie trybuny boiska wielofunkcyjne;
  • polany rekreacyjne-warzywniak i sad społeczny z hotelem dla roślin, małą szklarnią i pakamerą wraz kuchnią pod gołym niebem;
  • zróżnicowana formalnie i funkcjonalnie piaszczysta plaża wraz z pomostem oraz wydzielonym akwenem do pływania.

Zakłada się maksymalne utrzymanie istniejącego drzewostanu oraz wprowadzenie nowych nasadzeń z gatunków rodzimych. Część terenów przeznaczono na łąki kwiatowe, umożliwiające lepszą gospodarkę wodną i mniejsze nakłady na utrzymanie w trakcie sezonu letniego,niż strzyżone trawniki. Rośliny terenów podmokłych takich gatunków jak olcha, klon, wiąz, czeremcha a także derenie, tawulki, krwawnice paprocie i trawy ozdobne przyczynią się do umożliwienia zmiennego interesującego wyglądu przestrzeni leśno-parkowych przez cały rok.

Zdecydowana większość nawierzchni ma charakter naturalny. Nawierzchnie mineralne zostały zestawione z drewnianymi pomostami i ścieżkami wyniesionymi ponad grunt (w rejonie na północy od mariny i nad wodą, w przewężeniu od strony południowej). Najintensywniej użytkowane przez ruch kołowy ciągi komunikacyjne zaprojektowano jako nawierzchnie z kostki granitowej o zwiększonych fugach, umożliwiających szybsze odpływanie wód opadowych lub jako nawierzchnie z betonu jamistego.Parkowe krawężniki ze stali Cortenowskiej zapewnią wieloletnie, bezobsługowe użytkowanie. Plac zabaw o nawierzchni piaszczystej i częściowo bezpiecznej, sportowej, stanowi naturalne przedłużenie terenu plaży. W miejscach jednoznacznego rozdziału na ciąg pieszy i rowerowy, przewidziano nawierzchnie mineralne o zróżnicowanej granulacji i nieco odmiennej kolorystyce. Nawierzchnia przestrzeni na imprezy masowe: trawiasta, stabilizowana netlonem lub geosiatkami.

 

Powierzchnia terenu opracowania: 130000 m2

Inwestor: Gmina Czerwonak
Status: koncepcja konkursowa
Lokalizacja: Czerwonak
Rok: 2020

Autorzy:
Tomasz Olszewski
Karol Gwiazdowski


Podobne Projekty